top right
Bedrijf BreadCrumb Privacy

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van de website :  De website www.pamar.be (hierna “de website”), aangeboden door PAMAR NV (hierna “Pamar”) mag enkel voor informatiedoeleinden gebruikt worden.  Door de website te gebruiken of materiaal ervan te downloaden, stemt U ermee in gebonden te zijn door de hierna vermelde bepalingen en voorwaarden.  Indien U zich niet wenst te laten binden door deze bepalingen, dient U zich te onthouden van gebruik van deze website en geen materiaal ervan te downloaden.  De website bevat links naar andere websites, het gebruik van deze websites maakt het voorwerp uit van specifieke bepalingen en voorwaarden voor die websites.  Voorts kan vereist zijn in te stemmen met ander bepalingen en voorwaarden (waaronder, maar niet alleen, die van een “licentieovereenkomst voor eindgebruikers”) om bepaalde inhouden te mogen downloaden.  Bij twijfel of bij mogelijk conflict zullen deze laatste voorrang hebben.

Gebruik van materiaal : Pamar of derden die Pamar een licentie hebben gegeven, behouden alle rechten van intellectuele eigendom (rechten die beschermd kunnen worden door wetgeving op auteursrechten, ontwerp, handelsmerken en andere wetgeving betreffende intellectuele eigendom) wat betreft eender welke documenten, programma’s, films, animaties, artikels, schetsen, tekeningen, software, databases, handelsmerken, logo’s en ander materiaal dat beschikbaar is op de website (“de informatie”).  Het is verboden  - behalve teneinde persoonlijk gebruik van de aangeboden informatie op de website mogelijk te maken en afgezien van de U wettelijk verplicht verleende rechten – over te gaan tot reproduceren, verspreiden, wijzigen, afbeelden, vertonen, openbaar overbrengen of op een andere manier creëren van afgeleide producten van eender welke informatie, volledig of gedeeltelijk, ongeacht het medium, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) van het intellectuele eigendomsrecht.

Disclaimer : Hoewel Pamar al het mogelijke doet om zijn website te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie, geeft Pamar geen enkele uitdrukkelijke noch impliciete waarborg of bewering van eender welke aard aangaande zijn nauwkeurigheid of juistheid.  (dit geldt onverminderd voor waarborgen of beweringen dat specifieke informatie aansluit op Uw doelstelling of dat informatie bug- of virusvrij is).  Pamar wijst iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of onvolledigheden in de informatie op de website van de hand.  Pamar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke inbreuken, verlies of beschadiging, waaronder – maar niet beperkt tot – pc problemen, dataverlies, winstderving, verlies van zakelijke kansen, onderbrekingen van activiteit, noch eender welke indirecte, speciale, incidentele, bestraffende, exemplaire of resulterende schade die volgt op Uw gebruik van de informatie op de website, Uw gebruik van andere websites die eraan gelinkt zijn, of onvermogen de website of andere eraan gelinkte websites te gebruiken.  Wij herinneren er voorts aan dat de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of verwijderd kan worden.

Deze disclaimer beoogt niet de aansprakelijkheid van Pamar te beperken in strijd met verplichte vereisten vanuit de geldende wetgeving.

Links met andere sites :  Deze website heeft links naar andere sites of kan zelf worden bereikt via een link op andere sites.  Deze andere sites vallen buiten de controle van Pamar.  Pamar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijk gelinkte site.  Pamar verschaft U deze links enkel voor Uw comfort.  Een link met een andere site betekent niet dat Pamar deze site ondersteunt.

Bescherming van persoonlijke gegevens : Pamar respecteert Uw privacy.  Het grootste gedeelte van de website is toegankelijk en raadpleegbaar zonder dat U daartoe Uw persoonlijke data moet vrijgeven en zonder informatie op te slaan via cookies die wij gebruiken.  Wanneer wij Uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken, beschermen we Uw privacy en respecteren we de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.  De website kan links naar derden bevatten.  Pamar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop Uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt wanneer U deze gelinkte sites bezoekt en raadpleegt.

Gebruik van cookies : Een cookie is een tekstbestand dat een website naar de harde schijf van Uw computer stuurt om een website efficiënter te doen werken. 
De cookies worden gebruikt om :
- instellingen en door U aangebrachte wijzigingen bij te houden
- informatie lokaal in plaats van op de website op te slaan voor snellere toegang
- blijvende informatie op te slaan die tussen twee of meer pagina’s wordt uitgewisseld
- op te slaan welke afdeling/taal van de website U bezoekt (zodat U hier automatisch kunt terugkeren)
- ons te helpen U te herkennen wanneer U terugkeert op onze website, en ons in staat te stellen inhouden of advertenties op maat te                                       snijden om ze te laten passen bij Uw belangstelling, en te vermijden dat U dezelfde advertenties steeds opnieuw krijgt.

Het is mogelijk dat wij derden inschakelen om ons bij te staan in deze bewaking en analyse.

U kunt cookies aanvaarden of weigeren door de instellingen van Uw browser te wijzigen.  Raadpleeg hiervoor het hulpmenu van Uw browser.  Het is echter mogelijk dat U niet alle interactieve eigenschappen van de website kunt gebruiken indien de cookies uitgeschakeld zijn.

 
 
top right