top right
Bedrijf BreadCrumb Alg. Voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN

Behoudens schriftelijke afwijkingen worden alle overeenkomsten afgesloten aan de modaliteiten die U hierna vindt.  Zelfs indien onze co-contractant andere voorwaarden voorziet dan nog hebben de onze voorrang.

1.        De prijzen en voorwaarden op onze offertes zijn slechts geldig voor de duur van 1 maand en onder voorbehoud dat er zich geen wijzigingen voordoen bij onze fabrikant.

2.        Onze facturen zijn strikt contant betaalbaar en zonder korting op onze maatschappelijke zetel te Deerlijk.  Geen enkel agent is gerechtigd het bedrag van onze facturen te innen.  Geen enkele afhouding, noch als waarborg noch om het even welke reden, mag toegepast worden.

3.        Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn, en binnen de acht dagen na de levering of uitvoering, en dus niet de facturatie, bij aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel te gebeuren.  Alle zichtbare gebreken, zelfs in zeer beperkte mate, zijn door de levering gedekt.  Door het feit van een klacht in te dienen is de met ons co-contacterende partij zeker niet ontslagen van de betalingsmodaliteiten.  De terugzendingen van goederen zijn onderworpen aan ons voorafgaand schriftelijk akkoord.  “Service-artikelen” en geopende cartridge-verpakkingen (laser en inkjet) worden nooit teruggenomen.

4.        Bij niet-betaling of niet volledige betaling op de vervaldag, zijnde 8 dagen na factuurdatum, loopt op het nog openstaande saldo van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is een intrest van 1 % per maand of fractie van maand.  Iedere begonnen maand wordt in rekening gebracht.  Daarenboven zullen alle schuldvorderingen die we nog zouden hebben op onze co-contractant onmiddellijk opeisbaar worden.  Het heeft ons het recht de nog uit te voeren verbintenissen op te schorten en toekomstige overeenkomsten te verbreken ten laste van onze co-contractant.

5.        In geval van niet tijdige betaling, en na aangetekende ingebrekestelling, zal het bedrag van elke openstaande factuur verhoogd worden met 10 %, met een minimum van € 50 per factuur en een maximum van € 1860, dit ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

6.        Iedere opzegging, beëindiging of verbreking van een overeenkomst ten laste van onze co-contractant, geeft het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair en conventioneel vastgesteld wordt op 25 % van de prijs, BTW exclusief, hetgeen meer gevorderd wordt te bewijzen door ons.

7.        Reprobel, recupel, auvibel, bebat, … : Bij wet worden er zowel aan de verkopers als aan de gebruikers vergoedingen opgelegd.  Tevens dient er BTW aangerekend te worden op deze vergoedingen.  De vergoedingen zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs van het product.

8.        De koopwaar wordt als geleverd beschouwd in onze magazijnen.  De overdracht van het risico gebeurt van zodra de overeenkomst gesloten wordt.  De koopwaar blijft evenwel onze eigendom tot het moment van de volledige betaling.  Elk transport gebeurt op risico en kosten van de klant.  De leveringstermijnen worden slechts gegeven als aanduiding die in geval van vertraging geen recht geven op schadeloosstelling.  Onze verantwoordelijkheid is opgegeven in geval van overmacht, zoals ook bij totale of gedeeltelijke stakingen, of iedere andere omstandigheid die voor gevolg heeft de levering te belemmeren, zowel in ons bedrijf als bij onze leveranciers.

9.        Alle betwistingen nopens gelijk welke overeenkomst die we sluiten of zouden sluiten of gesloten hebben, met gelijk welke co-contractant worden uitsluitend beheerst door de Belgische wetten.  Ze vallen steeds onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en de vrederechter van het Kanton Harelbeke.

10.     Waarborg :

a.        De waarborg is die van de fabrikant en is geldig in België van de datum van levering of installatie, al naar het geval, en dit voor de duur zoals aangegeven bij elk product.

b.        De waarborg omvat de vervanging of de herstelling van de onderdelen ingevolge materiaal- of fabricagefouten.  De waarborg geldt niet voor bijbehoren, software en verbruiksproducten.

c.        De vervanging of herstelling geschiedt tijdens de werkdagen en werkuren van de verkoper, zonder kosten, met uitzondering van de verplaatsingskosten.  De vervangen stukken worden eigendom van de verkoper.  De wisselstukken zijn, hetzij nieuwe, hetzij gerecycleerde stukken met dezelfde eigenschappen als nieuwe.

d.        Het herstellen of vervangen van een defect onderdeel verlengt de oorspronkelijke waarborgtermijn niet.

e.        Het transport van de goederen geschiedt op risico en kost van de klant.

f.         De waarborg geldt nooit bij :

-          Niet naleving van de voorschriften van installatie en/of gebruik, verkeerd gebruik, ongevallen, verplaatsingen of nalatigheden.

-           Gebrek aan onderhoud.

-          Wijzigingen, demontage of herstelling van het product uitgevoerd door een door de verkoper niet gemachtigde derde of moeilijkheden die ontstaan door toevoeging van andere producten die niet bij de verkoper werden betrokken.

-           Computervirussen en softwarestoringen.

-          Gebruik van verbruiksproducten die door de fabrikant/verkoper niet werden goedgekeurd.

-          Gebrekkige stroomvoorzieningen, kortsluiting, stroomonderbrekingen, losgekomen kabels of pluggen, statische elektriciteit of interferentie, het in- en uitpluggen van kabels of componenten bij niet uitgeschakelde apparatuur.

11.     Softwarelicenties : De koper erkent hierbij op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat hij de systeem- en toepassingssoftware slechts mag gebruiken binnen de grenzen van de licentie-overeenkomst.  Hij gaat de verbintenis aan slechts kopijen van de softwareproducten of afgeleiden te zullen maken voor archiefdoeleinden, om een beschadigde kopij te vervangen of om fouten te onderzoeken.  Deze beperkingen worden ingesteld ten behoeve van Pamar of elke derde die het softwareproduct heeft ontwikkeld.  Bij inbreuk is de koper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 keer de waarde.

 

 
 
top right